Krótki poradnik wyborczy dla osób niezameldowanych, a mieszkających w gminie Kolbudy

Wy również macie możliwość udziału w głosowaniu podczas najbliższych wyborów i w ten sposób możecie mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas wszystkich.

Wystarczy tylko jedna wizyta w Urzędzie Gminy w Kolbudach, gdzie należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – wniosek można pobrać ze strony UG http://www.kolbudy.pl/urzad/wnioski-i-formularze/388-sprawy-obywatelskie,
  • deklarację – do pobrania również z tej samej strony,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy i może być to: umowa najmu, potwierdzenie pobytu przez sołtysa, oświadczenie właściciela mieszkania, dokument potwierdzający prawo do lokalu.

I to wszystko.

Jednak trzeba pamiętać, że jeśli będziemy później, np. przy następnych wyborach, chcieli zmienić miejsce głosowania, to wcześniej należy złożyć wniosek o wykreślenie z listy wyborców.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego:
„Wójt przed wydaniem decyzji […] jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy”.
Termin „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego oraz art. 25 Kodeksu cywilnego. W świetle tych przepisów miejscem stałego zamieszkania będzie miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu; jest ono zatem sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem tego może być m.in. świadczenie pracy lub posiadanie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w miejscowości zamieszkania, fakt rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, potwierdzenie uczęszczania dzieci do placówek oświatowych albo ewentualnie zameldowanie na pobyt czasowy wraz z członkami rodziny na terenie miejscowości zamieszkania.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

 

Autorka tekstu: Magda Dudzińska-Florczyk, Bąkowo.

Krzysztof Suchocki
Krzysztof Suchocki
Mieszkaniec Gminy Kolbudy tel.: 505 094 699, e-mail: krzysztof.suchocki@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *